Informatii Mediere

Contractul de mediere

Contractul de mediere

Contractul de mediere se va semna dupa ce partile au participat la informare. In urma informarii, daca partile decid sa-si rezolve disputa prin mediere, se va semna contractul de mediere, care trebuie sa cuprinda:

Art. 45. – Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea anularii, urmatoarele clauze:

a) identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;
b) mentionarea tipului sau a obiectului conflictului;
e) angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precumsşi proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre part in mod g) intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea.
h) numarul de exemplare in care va fi redactat acordul in cazul in care acesta va fi in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;
i) obligatia partilor de a semna procesul-verbal intocmit de catre mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea.”

Art. 46. – (1) In contractul de mediere pot fi prevazute şi alte clauze, in conditiile legii.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.
(3) Daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora, se va incheia o anexa la contractul de mediere.”

“Art. 47. – (1) Contractul de mediere se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Acesta se semneaza de catre partile aflate in conflict şi de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt.
(2) Partile aflate in conflict pot da procura speciala unei alte persoane, in conditiile legii, pentru a incheia contractul de  mediere.”

Art. 48. – Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.”

Termenul de prescriptie a dreptului la actiune, pentru dreptul litigios supus medierii, se suspenda incepand cu data semnarii contractului de mediere pana la inchiderea procedurii de mediere in oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege.

Posted in: mediere

Leave a Comment: (0) →